0 && $_GET[module] <> "index") || $_GET[p] == "s") { ?>
 
 

Rodina


Do albumu rodinných fotiek prinášame zábery spoloène strávených chví¾ v súkromí a v rodinnom kruhu. Do tejto fotogalérie chceme prináša fotky z každého obdobia spoloèného života, ako nám to bude èas dovo¾ova.
Spoznali sme sa už ako dospelí ¾udia, ktorí o sebe pred tým moc toho nevedeli. Zistili sme však, že už naši starí rodièia sa poznajú a že naši rodièia spolu trávili viac èasu a stretávali sa na rôznych akciách a stretnutiach. :) Keby sme mali napísa príbeh o tom, ako sme sa našli, bol by z toho román. V skratke napíšem len to¾ko, èo je dôležité a najpodstatnejšie, ako píše žalmista, "keby s nami nebol býval Hospodin ..." , neboli by sme my, ale len dve polovice nedokonèené v celok. Ja verím tomu, že pre každého je urèený osud, ktorý chce riadi Pán Boh, niekto sa Ním riadi dá, èaká na Jeho vô¾u, niekedy až priažkú a nerozumie všetkému, ale verí, a niekto žije pod¾a seba. My obaja sme zvolili h¾ada chodník, ktorý nám urèil Pán Boh, obaja sme sa pýtali po Jeho ceste, obaja h¾adali a poviem úprimne, obaja z èasti nerozumeli. Keï nám Pán odpovedal, poslúchli sme a poèkali, kým obaja nebudeme ma odpoveï zjavnú a presnú. Nasledovalo už len poslúchnu a my sme neváhali a zverili sa Tomu, ktorý nás pozná oboch. Keï sa ohliadneme spä, poviem, že Pán Boh nás nie len že spojil ako dve polovice v jeden celok, ale tie polovice by nemohli zapasova lepšie, lebo v tom, kde sme rozdielny sa práve dopåòame a za to Jemu patrí naša vïaka.

Nieèo málo o nás ako rodinke - Miloško {nar.1979}, je zo štyroch súrodencov najstarší, prièom som ve¾mi vïaèná za to, èomu bol vychovaný a èo si nesie do života, je to vzácna kombinácia pokoja, lásky a rozvahy, ktorá verím, že bola daná "zhora" a následne držaná výchovou najstaršieho, ktorý najviac uniesol. Jeho mladší súrodenci: Andy {nar. 1983}, ktorý sa nedávno ženil s Klaudikou {nar. 1986} Košovou a majú krásneho synèeka Andrejka {nar. 2011}. Ivka {nar. 1991} a Duško {nar. 1993} patria ešte k študentom a robia radosti i starosti rodièom :). Jeho rodièia patria do rodu kresanských detí nášho spoloèenstva a dlhej línií koreòov, ktoré sú ve¾mi rozvetvené. Ocko Dušan Javorník, je najstarším synom z piatich detí a maminka Anka (za slobodna Oborilová) z troch detí.
Ja som Martina {nar. 1982}, pre priate¾ov Tinka a sprevádzam vás admin správami o našom živote a situáciách, ktoré spolu trávime. Som najmladšou dcérou z troch detí. Moju najstaršiu sestrièku Darinku {nar. 1977} a prostrednú sestrièku Jarku {nar. 1978} prinášame pravidelne na spoloèných fotkách s rodinkami. Obe sa vidávali po nás a môžete si pozrie ich fotky v svadobnom albume. Majú krásne rodinky, ktoré prinášame na fotkách. Darinka a Peko {nar. 1980} majú Dávidka {nar. 2006} a Sárinku {nar. 2009} Belianskych a Jarka s Otíkom {nar. 1979} majú Julinku {nar. 2006} a Gabka {nar. 2010}. Moji rodièia, rovnako ako Miloškovi majú rodokmeò v našom spoloèenstve dlho ukotvený. Tatinko Milan Javor pochádza zo Serede a maminka Adriena (za slobodna Marhoferová) z Bratislavy. Obaja mali jedného mladšieho súrodenca.

Úvodom aspoò týchto pár slov a prajeme krásne chvíle pri fotkách s nami...              KRSTY / SVADBY / POBYTY / AKCIE / ŠPORT / KONFERENCIE

index pola fotoalbumov; #j -> index pola rozsahu poradia pre urcenie rokov * pole je definovane v config.php #v -> priznak pre vykresleny/nevykresleny rok while (strlen ($id_p[$i])){ #Zobrazenie zoznamu fofoalbumov $vysledok_sum = @mysql_query("select count(*) as pocet from fotky where faid=$id_p[$i]"); $zaznam_sum = mysql_fetch_object($vysledok_sum); $pocet_sum = $zaznam_sum->pocet; $von = 0; #priznak, ci ma z cyklu vyskocit 0->nie; 1->ano do { #takk.. toto je taky vnutorny cyklus, ktory vycmuchava rok fotoalbumu if (($od[$j] <= intval($order_p[$i])) and (intval($order_p[$i]) <= $do[$j])){ #zistenie do ktoreho roku patri ;-) if ($v <> 1) {#ak nebolo vykreslene tak vykresli... if ($na_dva_stlpce){if ($stlpec == 2) {print ''; $stlpec = 1;}} printf(""); $v = 1; } $von = 1; }else {$v = 0; $j++;} }while ($von == 0); include($moduledir.'fotogaleria/objects/listfotoalbums.php'); $i++; } ?>
 

V roku $rok[$j]Mili & Tinka   |   Rodina   |   Akcie a pobyty   |   Šport   |   Svadby   |   Krsty   |   Konferencie