0 && $_GET[module] <> "index") || $_GET[p] == "s") { ?>
 
 

Akcie a pobyty

Možno poznáte obdobie "sucha" ... obaja sme èasto prežívali, že sa skonèilo leto, všetky pobyty boli fuè a my sme sa štandardne vrátili do bežného života, lebo pred nami bolo 10 dlllhýýých mesiacov do ïalších prázdnin. Keï však škola skonèila, zaèal skutoèný život a v urèitom zmysle prišiel smútok, lebo detské èasy skonèili a museli sme sa postavi na vlastné nohy. Ale obaja sme si uvedomili, že to nie sú naše nohy, ktoré nás držia ...
Vïaka Pánovi sa On postaral o to, aby sme boli zavlažovaní rôznymi akciami, stretnutiami, skupinkami, aj keï toto slovo nevystihuje naše obecenstvo úplne :), konferenciami, alebo nejakými výletmi a podobne. Láska sa nedá zhmotni, rovnako ako viera a preto sme ve¾mi vïaèný Pánovi za vieru, ktorú nám dal, ktorou nás obohatil a ktorú každý deò máme tú milos upevòova. Možno niektorí neviete o èom hovorím, možno sa vám to zdá ako fráza, ažko popísa nieèo, èo ste neprežili a aj preto sme sa rozhodli kedysi dávno, keï sme prerábali túto stránku, že sem urèite budeme dáva aj spoloèné akcie, èas, ktorý trávime s ¾uïmi, ktorí sú nám blízky a ktorých môžete spozna aj vy.
Prajeme vám príjemné chvíle s nami, Tinka a Milosh

index pola fotoalbumov; #j -> index pola rozsahu poradia pre urcenie rokov * pole je definovane v config.php #v -> priznak pre vykresleny/nevykresleny rok while (strlen ($id_p[$i])){ #Zobrazenie zoznamu fofoalbumov $vysledok_sum = @mysql_query("select count(*) as pocet from fotky where faid=$id_p[$i]"); $zaznam_sum = mysql_fetch_object($vysledok_sum); $pocet_sum = $zaznam_sum->pocet; $von = 0; #priznak, ci ma z cyklu vyskocit 0->nie; 1->ano do { #takk.. toto je taky vnutorny cyklus, ktory vycmuchava rok fotoalbumu if (($od[$j] <= intval($order_p[$i])) and (intval($order_p[$i]) <= $do[$j])){ #zistenie do ktoreho roku patri ;-) if ($v <> 1) {#ak nebolo vykreslene tak vykresli... if ($na_dva_stlpce){if ($stlpec == 2) {print ''; $stlpec = 1;}} printf(""); $v = 1; } $von = 1; }else {$v = 0; $j++;} }while ($von == 0); include($moduledir.'fotogaleria/objects/listfotoalbums.php'); $i++; } ?>
 

V roku $rok[$j]Mili & Tinka   |   Rodina   |   Akcie a pobyty   |   Šport   |   Svadby   |   Krsty   |   Konferencie