0 && $_GET[module] <> "index") || $_GET[p] == "s") { ?>
 
 

Šport


Vitajte v èasti športových aktivít. Táto èas bola pri zaèiatkoch stránky delená na dve kategórie - Bike a Volejbal. Našich športových aktivít pre nedostatok èasu žia¾ však ve¾a nepribúda. Miloško už bike zavesil ved¾a môjho a aktívne už nešportuje, preto sme zvolili radšej spojenie týchto èastí do jedného celku. Pravdou je, že keï máme vo¾ný èas, volíme zväèša ïalší výlet, kde máme možnos vidie miesta, kde sme ešte neboli.

Pre vysvetlenie návštevníkom, ktorí nevedia o našom volejbale, mladí kresania nášho spoloèenstva Kresanských zboov, ktoré navštevujeme pripravujú v rôznych èastí Slovenska vždy z èasu na èas volejbalový turnaj, ktorého sa môžu zúèastni družstvá zostavené pod¾a vlastného uváženia. Pravidlá sú pod¾a štandardov a nerobia sa žiadne ústupky. Minulý rok 2011 sme sa zúèastnili s našimi mladými volejbalového turnaju po dlhšej dobe a bolo ve¾mi milé si zaspomína na mladé èasy, kedy sme chodievali èastejšie. Niektoré fotky sú z tréningov, ktoré kedysi Miloško v Bratislave zastrešoval pre mladých.


Veríme, že príjemné chvíle pri fotkách vám vynoria úsmev na tvári, ako nám pri ich spracovávaní. Ak bude možnos, postupne pridáme aj ïalšie akcie a športové aktivity, ktoré sme mali hlavne na zaèiatku v mladosti.

Úvodom týchto pár slov a prajeme krásne chvíle pri fotkách s nami...               FAMILY / KRSTY / SVADBY / POBYTY / AKCIE / ŠPORT / KONFERENCIE

index pola fotoalbumov; #j -> index pola rozsahu poradia pre urcenie rokov * pole je definovane v config.php #v -> priznak pre vykresleny/nevykresleny rok while (strlen ($id_p[$i])){ #Zobrazenie zoznamu fofoalbumov $vysledok_sum = @mysql_query("select count(*) as pocet from fotky where faid=$id_p[$i]"); $zaznam_sum = mysql_fetch_object($vysledok_sum); $pocet_sum = $zaznam_sum->pocet; $von = 0; #priznak, ci ma z cyklu vyskocit 0->nie; 1->ano do { #takk.. toto je taky vnutorny cyklus, ktory vycmuchava rok fotoalbumu if (($od[$j] <= intval($order_p[$i])) and (intval($order_p[$i]) <= $do[$j])){ #zistenie do ktoreho roku patri ;-) if ($v <> 1) {#ak nebolo vykreslene tak vykresli... if ($na_dva_stlpce){if ($stlpec == 2) {print ''; $stlpec = 1;}} printf(""); $v = 1; } $von = 1; }else {$v = 0; $j++;} }while ($von == 0); include($moduledir.'fotogaleria/objects/listfotoalbums.php'); $i++; } ?>
 

V roku $rok[$j]Mili & Tinka   |   Rodina   |   Akcie a pobyty   |   Šport   |   Svadby   |   Krsty   |   Konferencie